Plan milieu effect-rapport (MER) voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) site Ruien (Kluisbergen)

Ruien - afbraak centrale - Plan milieu effect-rapport (MER) - Avelgem

Samen met enkel partners wil de provincie Oost-Vlaanderen op het bedrijventerrein,  op de site van de voormalige elektriciteitscentrale (Ruien), een duurzaam reconversieproject opstarten.

Om de mogelijke gevolgen op de mens en zijn omgeving in kaart te kunnen brengen is er een procedure voor een milieueffectrapport (kenningsgevingsnota) opgestart. D.w.z. dat een plan-milieueffectenrapport wordt opgemaakt alvorens de plannen of projecten worden vastgelegd. Zodus kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden gedetecteerd en indien nodig opgevangen. Hier worden 4 inrichtingsalternatieven voorgesteld die mogelijks elk een verschillende impact hebben op mobiliteit en de verschillende aspecten van de milieueffectenrapportage.

Daarna kan er een project-milieueffecten rapport  worden opgemaakt, dit alvorens een vergunning af te leveren.

Bij iedere stap is er een openbaar moment met inspraakmogelijkheid ( een terinzagelegging).

Een milieueffectenrapportage is verplicht voor projecten, zowel particuliere als openbare,  als ze zeer grote gevolgen kunnen hebben voor ons milieu. Maar ook gekoppeld aan de plaats van het gebeuren, als het een zeer kwetsbaar gebied is, zoals hier.

Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, en op de bodem, water, lucht, fauna, flora, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, landschap en geluid.

Dus als burger heb je recht tot inzage van de kennisgevingsnota en kan je opmerkingen geven.

Je kan van 13 februari 2017 tot en met 13 april 2017 (60 dagen) bij de gemeentelijke administratie van Kluisbergen en Avelgem de nota inkijken en opmerkingen geven om het onderzoek in de plan-m.e.r. te verbeteren en/of te vervolledigen.. Dit kan ook via een online inspraakformulier (code PL0239).

Digitaal inspreken op een kennisgevingsnota (MER Ruien)

Let wel op:

Tijdens deze fase kan je geen bezwaren tegen dit project formuleren, want een (plan-)MER is een informatief instrument en geen beslissingsinstrument!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is