Programma

Dit zijn de standpunten van N-VA Avelgem( waren haar programmapunten verkiezing 2018).

Dit gaan we de volgende 6 jaar toetsen aan het beleid die in Avelgem zal gevoerd worden. Positieve oppositie!: Wat goed is steunen, wat slecht is bekritiseren!

Voor een beter, veiliger, welvarender Avelgem.

AVELGEM DOET WEER MEE!
 

N-VA AVELGEM HEEFT EEN HART VOOR AVELGEM

Veilig thuis in een welvarend Avelgem

N-VA Avelgem voor een beter, veiliger, welvarend Avelgem

Hierbij kunt u ons programma vinden. Met deze ideeën willen we een nieuwe dynamiek in het gemeentebeleid van Avelgem brengen.
We willen voor al onze inwoners een "veilige thuis in een welvarend Avelgem".

In ons programma hebben we speciale aandacht om onze gemeente veiliger te maken voor de kinderen aan de schoolpoort, voor onze jeugd, voor fietsers, voor voetgangers en voor minder mobiele medeburgers. Wij willen ook hard optreden tegen overdreven snelheid, drugs en sluikstorten.

Daarnaast willen we van Avelgem terug een dynamische gemeente maken, met meer kansen op werk dichtbij, meer kansen voor onze ondernemers en meer aandacht voor toerisme.


Maar welvaart brengen in onze gemeente betekent ook dat wij een warm beleid voeren voor zij die het moeilijker hebben.

De N-VA heeft een sterk plan voor al onze inwoners, want elke Avelgemnaar moet zich goed voelen in onze prachtige Scheldegemeente!

 

Programma van N-VA Avelgem - Voor een beter, veiliger, welvarender Avelgem

N-VA Avelgem voor een beter, veiliger, welvarender Avelgem

Veilig thuis in een welvarend Avelgem

Avelgem wil weer meedoen

Beste inwoner,

De inhoud van het programma primeert, niet de verkozene.  We willen daarom met N-VA Avelgem als een hechte ploeg streven naar een transparant beleid met als primerende essentie: luisteren naar de inwoners en hun belangen zo maximaal mogelijk verdedigen.

Als de enige echte gemeenschapspartij van Vlaanderen willen we de lokale verankering op 14 oktober sterk uitbreiden. Want het lokale bestuursniveau is voor de N-VA cruciaal: het is immers dit bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. N-VA Avelgem wil een sterk lokaal bestuur, met de nodige bevoegdheden om voor hun burgers beleid te voeren.

De straat, de wijk, het dorp, de stad: daar speelt het leven van de Vlaming zich grotendeels af. Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp, stad. Elk met hun eigen verhaal, unieke karakter en typische troeven. Hier delen wij lief en leed met elkaar.

Dat Vlaanderen is onze thuis.

Iedere dag opnieuw maakt ons gemeentebestuur keuzes. Het zijn opties op de toekomst die van Avelgem op korte of lange termijn een andere plaats zullen maken. N-VA Avelgem zal graag meewerken aan de verbetering van Avelgem.

N-VA Avelgem wil verder inzetten op economisch herstel, veiligheid en identiteit, verbondenheid, ….

Laat ons hier samen verantwoordelijkheid voor nemen. De toekomst begint nu, bij u.

Een beleid dat dicht bij de burger staat, en rekening houdt met de meningen van de inwoners.

Door natuurontwikkeling, landschapsbeheer, een leefbaar platteland en groene steden en gemeenten willen wij Vlaanderen en in het bijzonder Avelgem versterken.

En het Vlaamse erfgoed willen wij koesteren. Want cultuur leidt tot gemeenschapsvorming. Het rijke, Vlaamse verenigingsleven is het fundament van een bloeiende gemeenschap, en verdient alle mogelijke steun.

Net zoals het aanzien van onze dorpen en steden een belangrijke, gemeenschapsvormende functie heeft.

N-VA Avelgem wil nette en propere dorpskernen met veel groen en een slimme mobiliteit.

Het verhaal is niet af. De voorbije zes jaar werd onze gemeente verder op koers gezet. Dat ging niet altijd vanzelf. Maar het kon/kan nog beter. Besturen is altijd durven bijsturen.

Daarom is N-VA Avelgem er van overtuigd dat haar verkiezingsprogramma Avelgem en zeker alle deelgemeenten de volgende zes jaar sterker zal laten groeien. Om een nog veiligere, betere gemeente na te laten aan onze kinderen.

N-VA Avelgem is niet tegen CD&V, noch GBA, noch Tandem, maar wil alleen het beste voor Avelgem en de Avelgemnaars. Maar om te kunnen wegen op gemeentelijk vlak, moeten we, samen met anderen die hetzelfde doel voor ogen hebben, in het bestuur geraken.

N-VA Avelgem wil het alternatief zijn, waar uw stem echt kan tellen.

Ons programma en onze plannen voor de toekomst leest u hier.

De volgende concrete speerpunten voor de volgende zes jaar willen we zeker realiseren als u, inwoner van Avelgem, dit wenst.

 

VEILIGHEID

N-VA Avelgem - Veiligheid - Camera

De N-VA is er in geslaagd om in Vlaanderen en België een echte veiligheidscultuur te ontwikkelen. N-VA Avelgem trekt deze ook verder door op gemeentelijk vlak.

 

Voor N-VA Avelgem is veiligheid een absolute prioriteit. Veiligheid is uiteraard één van de grootste speerpunten waarmee N-VA Avelgem op 14 oktober naar de kiezer stapt. Op het vlak van veiligheid, drugshandel en terreur blijven de uitdagingen groot. Voor N-VA Avelgem is veiligheid geen zaak van de Lokale Politie en Justitie alleen, maar een collectieve verantwoordelijkheid van alle burgers en de overheid. Veiligheid begint in je eigen straat.

 

Om de veiligheid te verhogen, mag het inzetten van moderne middelen geen taboe zijn, maar ook van de burgers wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen om een veilige, aangename en hechte samenleving in stand te houden.

Verantwoord besturen voor onze veiligheid moet!

Stap voor stap moet er gebouwd worden aan een veiligheidscultuur om het hoofd te bieden aan wie ons bedreigt. Wetten moeten strenger gemaakt worden en de juridische armslag van onze veiligheidsdiensten moet vergroot  worden. Daarom wil N-VA Avelgem het GAS-boete-systeem invoeren (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). GAS maken het mogelijk om strafbare feiten die niet tot de prioriteiten van het parket behoren te bestraffen.

Welke overtredingen willen we viseren? Het gaat over wildplassen, sluikstorten, onwettig kappen van bomen, geluidsoverlast, vuurwerk buiten de vergunde uren, oplaten van wensballonnen, foutief parkeren, vernielingen, enz. Kortom, we willen een halt toeroepen aan de verloedering van onze leefomgeving en ons leefklimaat.

Er worden grote investeringen gedaan in mensen en in materiaal, zo onder meer in cameranetwerken. In haar veiligheidsbeleid moet het toekomstig bestuur werken aan een coherente langetermijnvisie specifiek op het gebruik van de nieuwe technologieën.

N-VA Avelgem wil niet, zoals het vorig bestuur, teren op de eigen lokale camera’s, die trouwens enkel delen van het patrimonium bewaken, maar volwaardig meehelpen het intelligente cameranetwerk van de politiezone MIRA te sluiten. Avelgem is de enige gemeente in de zone zonder ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning).

Daarnaast wilt de N-VA de bestaande lokale camera’s nog uitbreiden, en dit over het hele Avelgemse grondgebied ter bestrijding van kleine criminaliteit (fietsdiefstal, sluikstorten, druggebruik, enz...).

Maar veiligheidsbeleid gaat over meer dan alleen middelen. Het vereist een ‘cultuur’ waarin ook burgers zich ervan bewust zijn dat zij hun steentje kunnen en moeten bijdragen aan een veilige samenleving. Met een gezond evenwicht tussen het recht op veiligheid en andere fundamentele rechten, zoals de bescherming van het privéleven, voor ogen. Daarom is N-VA Avelgem er voorstander van om BIN (BuurtInformatieNetwerken) op te starten.

Uitgangspunt moet wel de representatieve democratie blijven. Burgerparticipatie kan op verschillende manieren: informatie aan burgers, organisatie van inspraakrondes, online-consultatie van burgers,… Participatie moet een meerwaarde inhouden en mag daadkrachtig beleid niet in de weg staan.

Naast deze grote voorstellen wil N-VA Avelgem het veiligheidsgevoel ook laten terugkeren door het nemen van direct zichtbare maatregelen.

Zichtbaar huisnummer

Elke woning voorzien van een goed zichtbaar, reflecterend huisnummer kan van levensbelang zijn. Zo kunnen de hulpdiensten de woning van de hulpbehoevende vlot vinden, en gaat er bijgevolg geen kostbare tijd verloren. De officiële huisnummers met een blauwe achtergrond met witte cijfers zijn het best zichtbaar vanaf de openbare weg, maar slechts weinig woningen beschikken over zo’n nummer. Mensen kiezen dan vaak voor de aankoop van een mooi ogend huisnummer, maar vergeten daarbij te letten op de een goede zichtbaarheid.

BE-Alert

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente of omgeving, wordt u via het systeem BE-Alert, snel verwittigd. Dit gebeurt per sms of e-mail.

N-VA Avelgem juicht de inschrijving van Avelgem in het BE-Alert systeem toe. Maar inschrijven alleen volstaat niet. Het systeem dient ook daadwerkelijk gebruikt en getest te worden, maar tot nu heeft onze gemeente nog geen test uitgevoerd.

In elk geval zal elke inwoner ertoe aangezet worden zich in te  inschrijven.

De pakkans voor snelheidsovertredingen sterk verhogen

Snelheid blijft één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen en -slachtoffers. Een verhoogde pakkans heeft bewezen positieve resultaten voor de verkeersveiligheid. Boetes uitschrijven om de overheidsinkomsten te verhogen, mag niet de bedoeling zijn. Verkeersveiligheid moet het enige uitgangspunt zijn.
 

Meer investeren in politie op straat

De politie moet zich concentreren op haar basistaken. Dit betekent in elk geval dus meer “blauw op straat”.

Zo is het momenteel mogelijk om bewakingscamerabeelden te laten bekijken door bewakingsagenten. N-VA Avelgem streeft naar een vluggere afhandeling van de camerabeelden.

Het vaststellen van misdrijven en het opstellen van een proces-verbaal moeten uiteraard wel nog steeds gebeuren door de politie.

N-VA Avelgem wil de wijkagent opnieuw aan de schoolpoort en in de woonwijken. De wijkagent is voor de inwoners het aanspreekpunt bij uitstek. De gemeente en de politie streven ernaar dat elke burger zijn wijkagent kent.

De politie moet in iedere deelgemeente, en elke wijk aanwezig zijn, en meer controles verrichten op snelheid en alcoholgebruik.

De politie moet 24/24 uur bereikbaar zijn, ook ’s avonds en tijdens de weekends, voor een betere en sneller slachtofferhulp.

Drugsbeleid

Als verantwoordelijke gemeenschap moet Avelgem de ambitie hebben om verslaving terug te dringen en verslaafden zo snel mogelijk opnieuw te integreren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Daarom pleit N-VA Avelgem voor een geïntegreerd drugsbeleid dat rust op drie pijlers: preventie, hulpverlening en ordehandhaving. Anders gezegd: voorkomen waar kan, helpen waar nodig en bestraffen waar moet. We steunen daarom resoluut de campagne ‘Nie Mee Oes’.
 

Meer fietsstraten invoeren, waar fietsers de absolute voorrang krijgen

36 % van de Avelgemnaars vindt dat het niet veilig is om te fietsen in Avelgem. Zelfs bijna de helft van de ondervraagden vindt dat de kinderen zich niet veilig kunnen verplaatsen.

Daarom vindt N-VA Avelgem dat er dringend maatregelen moeten getroffen worden om deze onveiligheid uit het straatbeeld te weren.

De creatie van fietsstraten is een goed instrument om fietsers prioriteit te geven zonder daarvoor de auto volledig te moeten verbannen. Niet alleen de voorgestelde Leopold- en Kasteelstraat, maar ook de Kerkstraat, de Neerstraat, en de Kortrijkstraat (gedeeltelijk) komen hiervoor in aanmerking. Kortom, waar er grote concentraties van fietsers voorkomen (schoolomgevingen), dient de inrichting van fietsstraten grondig overwogen te worden.

De schoolfietsroutes die in kaart gebracht werden, met inbegrip van de schoolomgevingen, dat spreekt voor zich, moeten zo veel als mogelijk autoluw gemaakt te worden. Alle stukken dienen verbonden te worden met elkaar, en waar er conflicten zijn met andere weggebruikers, deze conflicten zo efficiënt mogelijk op te lossen. In plaats van alleen te werken met wegmarkeringen, belijning en verkeersborden, dienen deze wegen een inrichting te krijgen die uitnodigt en leidt tot aangepast rijgedrag.

Fietspaden en wegen dienen er bovendien goed berijdbaar bij te liggen. De cijfers liegen er niet om: 1 op 3 inwoners vindt dat de bestaande fietspaden zich niet in goede staat bevinden. Geen plannen maar daden! Investeren in goede fietspaden en wegen is investeren in de veiligheid van onze kinderen!

Hulpdiensten

N-VA Avelgem wil  de hulpdiensten zoals de Dienst 112, in 2017 goed voor 1400 snelle interventies als de MUG-heli van West-Vlaanderen, goed voor jaarlijks +/- 650 opdrachten ondersteunen op logistiek vlak als financieel. Het nut van deze diensten mag nooit ter discussie staan. Want vroeg of laat heeft iedereen hulp nodig! Daarom zal N-VA Avelgem ijveren voor aanvullende ondersteuning, opdat niemand lang op dringende hulp moet wachten wanneer dat nodig is!

Blijven inzetten op een adequaat gemeentelijk brandweerbeleid

Naar analogie met de politiehervorming werden de bevoegdheden van gemeenteraad en

schepencollege overgeheveld naar een zoneraad en een zonecollege. Zij bepalen samen het beleid van de brandweerzone.

Toch vindt N-VA Avelgem dat ook de gemeente nog een rol kan spelen in de hulpverleningszone FLUVIA, oa. bij de proactieve en preventieve rol die de brandweer kan spelen.

N-VA Avelgem voert een actief beleid om de installatie van rookmelders te promoten.

N-VA Avelgem wil nog meer inwoners warm maken om vrijwilliger te worden bij de brandweerpost van onze gemeente. Daarnaast wordt aan personeelsleden die ook vrijwilliger zijn, dienstvrijstelling bij interventies gegeven.

AED-problematiek

De gemeente spendeert grote sommen geld in de uitbreiding van het eigen patrimonium, de aankoop van gronden en woningen, de uitbreiding van de sportinfrastructuur, en dat op zich is prima. Maar investeren in extra AED-toestellen doet zij niet. De aankoop en het plaatsen van bijkomende toestellen is voor N-VA Avelgem prioritair. Op plaatsen waar veel kinderen komen, zoals in het sportcomplex, moet eveneens een op kinderen gerichte versie van de AED geïnstalleerd worden. Bovendien moeten de toestellen 24/24 uur beschikbaar zijn, ook aan alle sportcomplexen en in alle deelgemeenten, ook in Bossuit!

In België krijgen dagelijks 30 mensen een hartstilstand. Slechts 5 tot 10 procent van hen overleeft dit. Met het plaatsen van extra AED-toestellen wil N-VA Avelgem haar steentje bijdragen om de kans op overleven bij hartfalen voor de burgers te verhogen.

Een Automatisch Externe Defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

N-VA Avelgem wil samen met het Rode Kruis meerdere malen per jaar de bevolking de kans geven om vertrouwd te geraken met dit toestel door middel van opleidingssessies.

Daarnaast moeten we de interesse van de Avelgemse bedrijven aanwakkeren om mee te investeren in de installatie van extra toestellen. .

Bermbeheer

N-VA Avelgem respecteert de wettelijk opgelegde termijnen voor het maaien van de bermen, maar zal ingrijpen daar waar de veiligheid van de weggebruikers in het gedrang komt.

 

Justice must not only be done, it must also seen to be done... Lord Hewart

 

IDENTITEIT

We mogen trots zijn op onze Vlaamse identiteit, op onze manier van leven.

N-VA Avelgem gelooft in gemeenschapsvorming. Wij streven naar een gastvrije gemeente waarin nieuwkomers het burgerschap kunnen verwerven en dat gebruiken als springplank om hun dromen waar te maken.

De leidraad van ons bestuur is respect. Want enkel door elkaar te respecteren kunnen we onze gemeenschap sterker maken. Het Nederlands is daarbij het onlosmakelijke bindmiddel van onze cultuur en het fundament van onze gemeenschappelijke identiteit.

Zowel onze taal als onze identiteit staan vandaag onder druk. Onze speelplaatsen zouden volgens sommigen geen voorbereiding meer mogen zijn op het maatschappelijk leven, maar een verlengde van de huiskamer. Maar een gemeenschap mag nooit bepaald worden door de afkomst van haar leden, maar door hun talenten, dromen en respect voor elkaar.

Want het gaat niet om de keuzes die voor je werden gemaakt, maar om de keuzes die je zelf maakt. Het gaat niet om de taal of het geloof van je ouders, het gaat om de wortels die je zelf in onze Vlaamse cultuur laat groeien.

Al wie onze tradities, onze vrijheden, al wie onze Vlaamse identiteit omarmt, heeft hier een toekomst. Dat betekent: kiezen voor de gelijkheid van man en vrouw. Kiezen voor respect voor seksuele geaardheid (N-VA Avelgem ondertekenaar gemeentelijk Gelijkekansen­beleid 2018). Kiezen voor de scheiding van Kerk en Staat. Kiezen voor een neutrale overheid. Dat is onze leidcultuur en daar geven wij nooit op toe.

Wie wettelijk in België en aldus ook in onze gemeente verblijft, moet alle kansen krijgen om deel te nemen aan onze samenleving. Een inburgeringstraject moet zorgen voor een begeleide stap naar integratie. Maar dan stopt het niet: echte integratie verloopt via het werk, in het verenigingsleven, in de buurt, en ga zo maar verder. Kennis van het Nederlands is daarbij cruciaal.

N-VA Avelgem vraagt nieuwkomers niet om hun identiteit af te leggen aan de grens of hun geloof op te geven. We vragen wel om onze publieke cultuur te delen, onze taal te leren en de basisregels van onze samenleving te respecteren en na te leven.

We nodigen alle nieuwkomers uit om hun rol in onze samenleving op te nemen: door de taal te leren, door te werken, door hun kinderen maximale kansen te bieden. Wie zich inspant, moet voldoende kansen krijgen en mag niet achtergesteld worden wegens zijn huidskleur of afkomst.

Zo bouwen we een Vlaanderen waarin de kloof tussen “nieuwe” en “oude” Vlamingen plaats maakt voor een samenleving waarin we samen Vlaming zijn. Met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.

Want taal is de enige basis voor een veilige en geborgen gemeenschap en voor een welvarende en warme gemeente, nu en in de toekomst.

 

Daarnaast wil N-VA Avelgem de verenigingen die onze identiteit koesteren en veilig stellen voor de toekomst op meerdere vlakken steunen. Door bijvoorbeeld subsidies voor het huren van een lokaal, waar men permanent de evolutie kan tonen. Ook blijven we werken aan een volwaardig gemeentelijk archief en archiefwerking voor de heemkringen.

N-VA Avelgem gelooft sterk in de kracht van het verleden. We willen in Avelgem een erfgoedbeleid op poten zetten. Avelgem met haar geschiedkundig verleden verdient het om als onroerend erfgoedgemeente erkend te worden.

Met een waarderingsplan van het bouwkundig erfgoed krijgen eigenaars en kandidaat-kopers een duidelijk beeld van de erfgoedwaarde van een pand.

Verder met een erfgoedpremie, om onze inwoners warm te maken om een erfgoedpand aan te kopen en er verder zorg voor te dragen.

N-VA Avelgem - programma - funerair erfgoed
Ook op het vlak van funerair erfgoed wil N-VA Avelgem dat onze gemeente een pionier wordt, dit met het peterschap-adoptieproject rond graven en groene begraafparken.

N-VA Avelgem wil een project opstarten rond peter- of meterschap van graven met een cultuurhistorische waarde. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat graven van overledenen met een rijk verhaal in de toekomst deel blijven uitmaken van ons cultureel erfgoed.

Net zoals de waardevolle graven van onze oudstrijders, zijn er nog talrijke vrouwen en mannen die mee de identiteit hebben bepaald van onze gemeente. Hun graf vertelt een belangrijk verhaal en blijft een les die we aan onze kinderen en toekomstige Avelgemnaars willen meegeven.     

Graag zouden we via historische studies de basis leggen voor een permanente expo over het funerair erfgoed in onze gemeente.

 

RUIMTELIJKE ORDENING

N-VA Avelgem - programma - ruimtelijke ordening

Alles start bij een ruimtelijk beleid dat de gezondheid stimuleert, zowel op fysiek als mentaal vlak.

Denk daarbij aan de inrichting en extra overstapmogelijkheden volgens het STOP-principe: eerst Stappen, dan Trappen, Openbaar vervoer, en tot slot ... Personenwagens.

Of aan een publieke ruimte die minder luchtverontreiniging en geluidshinder veroorzaakt, die inspireert tot meer beweging en een plek vormt waar mensen elkaar ontmoeten, die mentale rust brengt .

Schaarse open ruimte slim vrijwaren

Vlaanderen is een lappendeken op het vlak van ruimtelijke ordening. Lintbebouwing en verharding van de oppervlakte blijven toenemen, ook op plaatsen die ver van voorzieningen liggen, of die enkel met de wagen bereikbaar zijn. Ook de files worden steeds langer. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan woningen en voorzieningen toe, onder meer door de gezinsverdunning – de vermindering van het aantal personen per gezin – en de bevolkingstoename.

Rekening houdend met die maatschappelijke tendensen, is het noodzakelijk om het beleid inzake ruimtelijke ordening de goede richting uit te sturen. Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart. Door in te zetten op slimmer ruimtegebruik, kwaliteit en efficiëntie, kunnen de dorpskernen versterkt worden.

Klimaatverandering heeft ook een impact op ons ruimtegebruik. Het is dus belangrijk om voldoende groene ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving. Een halt toeroepen aan de verharding en meer plaats voorzien voor groen en water in de centra, betekenen ook beter gewapend zijn tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

Verstandig verdichten

N-VA Avelgem wil verstandig verdichten door kernversterking en een efficiënter ruimtegebruik.

Een goed evenwicht tussen bebouwing en kwalitatieve publieke ruimte maken van Avelgem een leefbare en aangename gemeente om in te wonen. Stedelijke levenskwaliteit, voldoende openbare ruimte en groen, een groot aanbod aan scholen en zorgingsinstellingen, zijn primordiaal om van een verstandige verdichting te kunnen spreken. Omdat de infrastructuur (riolering, wegen, openbaar vervoer, postbedeling,...) beter wordt benut, daalt bovendien ook de kost per inwoner.

Maar verdichting impliceert absoluut niet dat alles bebouwd en verhard moet worden of dat iedereen in de centrum moet gaan wonen. We kunnen het ruimtelijk rendement op verschillende manieren verhogen. Met respect voor de bestaande woningen en met aandacht voor speelpleinen en bijkomend groen kunnen we binnengebieden ontwikkelen.

Dat kunnen nieuwe ontmoetingsplekken worden voor de buurt, waar jong en oud opnieuw contact leggen met elkaar. Het versterkt de sociale band tussen de bewoners van een buurt.

Verdichting is veel meer dan het bouwen van hoge appartementsgebouwen. Verdichting moet altijd maatwerk zijn, op maat van de gemeente en de bebouwde omgeving.

In de dorpskern kunnen alternatieve woonvormen en gesloten bebouwing plaats bieden aan de toename van de eigen bevolking. Met een lokaal ontmoetingscentrum, buurtwinkels, een bushalte,... creëert men voldoende draagkracht voor een leefbare dorpsgemeenschap.

Het aanleggen van uitgespreide verkavelingen en wijken die men alleen met de auto kan bereiken, (het inzetten van openbaar vervoer is hier niet altijd rendabel), moet worden gestopt.

In het kader van dit verstandig verdichten wil N-VA Avelgem wel geen historisch belangrijke of waardevolle gebouwen en sites laten verdwijnen. Maar waar dat niet het geval is, wil N-VA Avelgem er voor ijveren de historisch natuurlijke omgeving te herstellen. Zo zal zij de mogelijkheid onderzoeken om, in overleg met alle betrokkenen, gronden met storende installaties te reïntegreren in de natuurlijke omgeving die het waardevolle gebied van de Scheldemeersen vormt.

CULTUUR

N-VA Avelgem - Cultuur - Spikkerelle

Cultuur brengt mensen samen en draagt bij tot hun verbondenheid. Omdat de gemeente zich als bestuursniveau het dichtst bij de mensen bevindt, is zij het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en te stimuleren. Cultuur wordt immers best niet opgelegd vanuit een hoge ivoren toren, maar toegespitst op waar de mensen echt van houden en interesse in tonen.

Cultuur vormt mee onze identiteit. Daarom is participatie van de inwoners zeer belangrijk: we brengen de mensen niet alleen naar cultuur, we brengen ook cultuur naar de mensen.

Spikkerelle is een fantastisch cultureel centrum waar mensen ten allen tijde terecht kunnen. Het gebouw ademt als het ware cultuur uit, met haar prachtig cultureel aanbod. Daarom blijft N-VA Avelgem deze parel koesteren.

Wat het lokale verenigingsleven bijzonder waardevol maakt, is dat het gedragen wordt door burgers die spontaan initiatief nemen en zich voor alle aspecten van de werking verantwoordelijk voelen. Het zijn vrijwilligers die wars van enig eigenbelang zorg dragen voor hun leden, vrienden, activiteiten en hun vereniging. Daarom zal N-VA Avelgem het verenigingsleven op alle manieren blijven ondersteunen.

Daarnaast wil N-VA Avelgem ook een extra inspanning doen om aankomend talent bij amateurkunsten te ondersteunen. De N-VA benadrukt het belang van de Vlaamse amateurkunsten en volkstradities: fanfares, harmonieën, zangkoren, dansgroepen, toneelgezelschappen, ... staan al vele decennia in het hart van de cultuurbeleving van vele burgers. Voor hen voorziet de gemeente in een specifieke ondersteuning.

N-VA Avelgem - programmapunt - identiteit - stoet
N-VA Avelgem wil eveneens een accent leggen op Vlaamse symbolen en cultuur en specifieke ondersteuning op maat voor Vlaamse volkstradities en amateurkunsten (o.a. de Feesteworp).

Voor N-VA Avelgem is kunst in de openbare ruimte een belangrijk onderdeel van een lokaal laagdrempelig kunstbeleid. Daarom is het van belang om zowel startende als gevestigde kunstenaars een forum te geven om hun artistiek talent te kunnen tonen aan de bevolking.

Voor lokale kunstenaars en kunstinitiatieven dient de gemeente locaties te voorzien om hun werk tentoon te stellen aan de lokale gemeenschap.

Maar binnen dit alles dient er niet alleen aandacht te zijn voor het klassiek georganiseerde culturele verenigingsleven, maar ook voor nieuwe vormen van cultuur en gemeenschapsinitiatieven. Nieuwe, frisse ideeën naast de gevestigde activiteiten zijn evenzeer belangrijk.

Wanneer er culturele activiteiten georganiseerd worden, wil N-VA Avelgem de maatschappelijke participatie van inwoners in kansarmoede verhogen.

Dit door met name:  

 • samen te werken met minstens één lokale culturele vereniging die de doelgroep al bereikt;  
 • te werken aan het wegnemen van mogelijke financiële en andere drempels;  
 • competenties te versterken.

Het zijn aandachtspunten die ervoor zorgen dat mensen in kansarmoede effectief de stap zetten naar het verenigingsleven, en dat op langere termijn ook blijvend zullen doen.

N-VA Avelgem wil alle kwetsbare groepen leiden naar het reguliere netwerk van culturele organisaties in onze samenleving. Zoals bijvoorbeeld via de UiTPAS.

N-VA Avelgem wil de UiTPAS verder promoten, voor iedere Avelgemnaar. De UiTPAS is een soort van spaarkaart. Zwemmen, sporten, jeugdkampen, bibliotheken, muziek, film, toneel, … U geniet gewoon van uw favoriete uitstap, en spaart tegelijk punten. In ruil voor die punten krijgt de gebruiker dan:

 • een korting,
 • een gratis ticket,
 • een cadeau...

N-VA Avelgem zal er nog meer op toezien dat mensen in kansarmoede recht hebben op een UiTPAS met kansentarief. D.w.z. dat men automatisch 80% minder betaalt voor elke UiTPAS-activiteit.

DIERENWELZIJN

N-VA Avelgem - Dierenwelzijn

In een moderne maatschappij als deze van vandaag hecht de N-VA ook in Avelgem steeds meer belang aan het welzijn van dieren. Maar liefst 92% van de Vlamingen vindt dierenwelzijn voor huisdieren belangrijk tot zeer belangrijk en maar liefst 86% deelt deze mening ook over consumptiedieren.

Huisdieren vormen een belangrijk onderdeel van het gezin, maar we denken ook steeds meer na over wat op ons bord ligt.

Kortom, N-VA Avelgem wil een humane behandeling voor alle levende wezens.

Met de N-VA en met Ben Weyts als eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn wordt deze materie voor het eerst serieus genomen en sterk verankerd in Vlaanderen.

N-VA Avelgem maakt zich hard voor een samenleving waar dieren met respect worden behandeld.

Concreet betekent dit dat N-VA Avelgem:

 • toeziet op de toepassing van gewestelijke initiatieven rond o.a. het zwerfkattenbeleid, zoals het kattenplan. Door dat plan is het nu verplicht om jonge katjes te identificeren en te steriliseren voor verkoop. Bedoeling is de kattenpopulatie onder controle te brengen
 • voorstander is van een kordate aanpak van dierenmishandeling
 • gekant is tegen onverdoofd slachten
 • voorstander is van extra sensibilisering rond castratie en sterilisatie van (zwerf-)katten en het probleem rond broodfokkers
 • tegen elke vorm van onnodig dierenleed is
 • een aanspreekpunt wil zijn voor vrijwilligers om zo na te gaan wat er beter kan in de gemeente
 • via de sociale media (Facebookpagina “Je bent van Avelgem als…” probeert verloren gelopen dieren terug bij de rechtmatige eigenaar te brengen
 • de uniforme huisdier sticker promoot om, bij brand, de brandweer aan te geven dat er huisdieren in het gebouw aanwezig zijn.

Een huisdier is geen stuk speelgoed dat na een tijdje aan de kant geschoven kan worden. Dieren blijven aandacht en verzorging vragen. Daarom verdienen alle dieren in onze gemeente een schepen van Dierenwelzijn. Hij of zij moet erover waken dat er meer aandacht wordt besteed aan afspraken rond vuurwerk bij de jaarwisseling, actie ondernemen in verband met dierenmishandeling enzovoort. Daarbij zou een hondenlosloopweide in elke deelgemeente een mooi initiatief zijn.

Het welzijn van huis- en weidedieren moet worden gevrijwaard door een goed politiereglement.

N-VA Avelgem zal ijveren voor een gemeentelijke administratieve sanctie en een snelle tussenkomst bij overtredingen.

OUDERENZORG SENIOREN - VEREENZAMING EN SOCIAAL ISOLEMENT

N-VA Avelgem - programma - senioren

N-VA Avelgem ziet de vergrijzing als een positief verhaal. Een consequente en doortastende aanpak wapent onze maatschappij en de ouderen voor de toekomst.

Voor N-VA Avelgem moeten ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Mits de juiste hulp en omkadering, zijn de ouderen vaak zélf vragende partij om zo lang als mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen.

Dat willen we aanmoedigen, want door de vergrijzing dreigen thuiszorgcentra onbetaalbaar te worden.

N-VA Avelgem wil zelfstandig wonen, “in-huis-verzorging” en alternatieve woonvormen, zoals kangoeroewonen, daarom financieel en/of fiscaal blijven aanmoedigen.

Er dient nog meer gebruik gemaakt te worden van thuiszorg, thuisverpleging, mantelzorg en ondersteunende technologieën.

Naast mogelijkheden voor aanpassingen aan de eigen woning, is er ook nood aan meer opvangmogelijkheden om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, zoals dagcentra en nachtopvang.

N-VA Avelgem wil eveneens dat Avelgem als dementievriendelijke gemeente uitgeroepen wordt. Met kleine initiatieven kunnen mensen met dementie ondersteund worden:

 • beweegsessies organiseren voor personen met dementie, want bewegen heeft een positief effect op het slaappatroon, de eetlust en de stemming  
 • in samenwerking met de Ouderenraad en het het Sociaal Huis ouderenmiddagen organiseren met als onderwerp: het taboe rond dementie doorbreken
 • met de Avelgemse handelaars werken aan een sensibiliseringsactie: hen stimuleren  the award van dementievriendelijke handelszaak te betrachten
 • de initiatieven steunen die een opleiding aanbieden voor mantelzorgers die zorgen voor demente zorgbehoevende personen.

VEREENZAMING EN SOCIAAL ISOLEMENT

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn dikwijls verborgen kwalen in onze samenleving. Er moeten maatregelen genomen worden om deze problematiek aan te pakken, door ieder van ons, en door de overheid, en meer specifiek de lokale overheid, want dit is het bestuursniveau dat het dichtste bij de mensen staat.

Ieder van ons voelt zich op een bepaald moment eens eenzaam, maar zolang deze toestand van korte duur is, is deze niet problematisch. Anders is het gesteld met chronische eenzaamheid. Deze kan immers leiden tot lichamelijke en psychische gezondheidsklachten.

16% van de zorgbehoevende ouderen voelt zich dikwijls eenzaam. Ook 1 op 3 personen met een beperking heeft sterke gevoelens van sociale eenzaamheid. Maar ook relatiebreuken, verhuizing, zorg opnemen voor iemand anders, … kunnen aanleiding zijn voor chronische eenzaamheid.

N-VA Avelgem laat deze mensen niet aan hun lot over.

Eenzaamheid is een zaak van iedereen.

 • de eenzame zelf, die inspanningen moet doen om de spiraal te doorbreken;
 • de man in de straat die met een simpele ‘goeiedag’ een verschil kan maken;
 • de eerstelijnszorgers die in hun activiteit geconfronteerd worden met wie zich eenzaam voelt;
 • vrijwilligers die initiatieven nemen om eenzame inwoners uit te nodigen voor evenementen;
 • bedrijven die oplossingen voorstellen of bieden;
 • de lokale besturen die het dichtst bij de inwoners staan.

Detectie van eenzame inwoners is bovendien moeilijk, want mensen geven niet graag toe eenzaam te zijn. 3 op 10 mensen vinden het moeilijk om erover te praten.

 • er kan een meldpunt gestart worden voor vereenzaming: professionele hulpverleners, buurtbewoners, mantelzorgers, … die aanvoelen of vaststellen dat iemand eenzaam is, kunnen dit melden (eerder passief);
 • er dient actief op zoek gegaan naar mensen die eenzaam zijn: vrijwilligers, brandweermannen, wijkagenten, gemeenteraadsleden,... pakken de wijken aan die nood hebben aan ondersteuning, gaan er aankloppen en wijzen mensen op lokale activiteiten;
 • Bclose is een betalende service van Bpost waarbij postbodes een enquête afnemen bij senioren over hun sociale contacten, en observeren hoe de senior zich gedraagt en leeft.

Ondersteuning bieden zou op de volgende manieren kunnen gebeuren:

 • wijkwerking opzetten: activiteiten door en voor buren: een campagne ontwikkelen waarbij jongere en oudere mensen acties ondernemen: infosessies allerhande, projecten die samenwerking noodzaken, …;
 • huisbezoeken: een maatschappelijk werker of vrijwilliger gaat regelmatig op bezoek bij iemand die zich eenzaam voelt, probeert de oorzaken van de eenzaamheid te achterhalen en de persoon te stimuleren weer sociale contacten uit te bouwen;
 • sociaal contact buitenshuis, ontmoetingsplaatsen en activiteiten: mensen doorverwijzen naar het bestaande aanbod, eenmalige of periodieke activiteiten organiseren bv wandeling, informatiemoment, gezelschapsspelen, bingo,... ), nieuwe ontmoetingsplaatsen creëren, bv de zorgbib, hoekje bij de lokale bakker, kruidenier (project ‘Slaatje praatje’); een initiatief van BuurtBabbel Netwerken opstarten;
 • mobiliteitsproblemen oplossen: mensen die interesse hebben in een activiteit, thuis oppikken of via een goedkopere taxidienst laten oppikken zodat mobiliteitsproblemen geen excuus vormen voor het niet deelnemen aan sociale contacten;
 • hospitawonen: mensen die eenzaam zijn en in een te groot geworden woning wonen, helpen om delen van de woonst te verhuren zodat er weer ‘leven’ in de woning ontstaat, en de eenzaamheid van de eigenaar doorbroken wordt;
 • het Rode Kruis: in zorginstellingen heeft het personeel de handen vol met medische en praktische hulp; vrijwilligers van het Rode Kruis gaan langs voor een goed gesprek, maken tijd voor persoonlijke aandacht en samenzijn (project ‘Thuis in mijn tehuis’); maar ook thuis focussen de vrijwilligers op het samenzijn, bv samen de krant lezen, een babbel bij de koffie, samen naar de markt (project ‘Spring eens binnen’);
 • de lokale overheid: goedkopere vervoersdiensten mogelijk maken, openbare ruimtes ter beschikking stellen, meerdere plaatsen in alle deelgemeenten een locatie ter beschikking stellen (leegstaande gebouwen huren/kopen);

Het lokaal bestuur is aan zet om alle nieuwe initiatieven om vereenzaming tegen te gaan, te ondersteunen, op elke wijze die daarvoor mogelijk is. Want ook dat is haar taak: ervoor zorgen dat elke inwoner zich goed voelt, en vereenzaming voorkomen.

Andere partijen maakten zelden of nooit een speerpunt van sociaal isolement en eenzaamheid.

N-VA Avelgem doet dit wel, en zal daar werk van maken.

 

 

 

 

MENSEN MET EEN BEPERKING - MINDER MOBIEL

N-VA Avelgem - programma - MENSEN MET EEN BEPERKING/MINDER MOBIEL

N-VA Avelgem wil obstakels voor inwoners met een beperking uit de weg ruimen en werk maken van een inclusief en toegankelijk Avelgem.

Dat is in het voordeel van elkeen, want ook bijvoorbeeld ouders met kinderwagens en ouderen met een rollator hebben baat bij een toegankelijke gemeente. Bovendien kent iedereen binnen de eigen familie en/of kennissenkring wel één of meerdere personen met een beperking. Wie personen met een beperking beschouwt als hulpeloos en afhankelijk, houdt er een negatieve visie op na. Want mensen voelen zich pas of zijn pas beperkt als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden.

Onze gemeente, de publieke gebouwen en het openbaar domein nog toegankelijker maken, kan helaas niet in een-twee-drie. Zowel budgettair als planmatig is dat een werk van lange adem dat best in zijn globaliteit wordt aangepakt. Daarom moeten prioriteiten duidelijk vastgelegd worden. Daarbij moet er nauw samengewerkt worden met de adviesraad voor personen met een handicap en met de verschillende belangenorganisaties.

N-VA Avelgem past resoluut voor een negatief beeld, en kiest voor een inclusief beleid. Concreet wil dit zeggen dat in elk onderdeel van het gemeentelijk beleid aandacht dient geschonken te worden aan de consequenties voor inwoners met een beperking.

• Het gemeentebestuur is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid, en ziet erop toe dat er een voldoende, gedifferentieerd én inclusief aanbod is. Daarom moet er een een geïntegreerd sociaal beleid gevoerd worden, waardoor niemand aan zijn of haar lot wordt overgelaten. Wie dat wil, moet actief kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven.  Het budget voor het toegankelijk(er) maken van gemeentelijke infrastructuur dient te worden verhoogd. Daarnaast moeten informatie en communicatie ook toegankelijk worden gemaakt voor personen met een handicap (vb inzetten van ringleiding, tolken Vlaamse Gebarentaal).

• De gemeente moet een plek zijn waar personen met een beperking zich thuis kunnen voelen. N-VA Avelgem heeft aandacht voor de specifieke noden van inwoners met een beperking binnen elk beleidsdomein.

• N-VA Avelgem wil de expertise van de lokale actoren bundelen, en nauw samenwerken met hen om lacunes in het lokale aanbod te detecteren en op te vullen, en dit bij voorkeur door deze lokale spelers.

• N-VA Avelgem wil nauw samenwerken met organisaties voor personen met een beperking. Zij kunnen het lokaal bestuur wijzen op bestaande of potentiële drempels in onze publieke gebouwen, openbare ruimte en dienstverlening.

N-VA Avelgem wil een charter afsluiten met Inter, het Vlaams agentschap voor toegankelijkheid. Via Inter kan alzo een beroep gedaan worden op verschillende vormen van ondersteuning:

 1. Inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid
 2. Inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van het toegankelijkheidsplan
 3. Inhoudelijke begeleiding van projecten van de opdrachtgever
 4. Toegankelijkheidsadvies op maat voor eigen infrastructuur, van voorontwerp tot oplevering
 5. Nazicht van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening bij bouwaanvragen
 6. Toegankelijkheidsonderzoek en -screenings
 7. Begeleiding en advies van toegankelijke evenementen
 8. Vorming
 9. Helpdesk voor medewerkers van de stad of gemeente.

• N-VA Avelgem wil de mantelzorgers die de zorg opnemen voor inwoners met een beperking nog meer ondersteunen.

• N-VA Avelgem zal er strikt op toezien dat bij nieuwbouw of grondige renovatie het aspect (rolstoel-)toegankelijkheid wordt meegenomen. Na controle zou een kwaliteitslabel ‘toegankelijk gebouw’ verleend kunnen worden.  

N-VA Avelgem wil nog meer investeren in de (rolstoel-) toegankelijkheid van het openbare domein, en de Avelgemnaars aansporen om hier aan mee te werken (vb. het niet versperren van voetpaden).

Andere spelers, zoals horeca, winkels, cultuurhuis, sociale organisaties aanmoedigen om mee te investeren in toegankelijkheid (o.a. via subsidies en via clausules in samenwerkingsovereenkomsten).

Mensen met een beperking moeten zo vlug mogelijk en zoveel mogelijk op eigen kracht in onze gemeente terecht kunnen voor al hun wensen en noden.

Om de mobiliteit van mensen met een beperking te verbeteren is er behoefte aan extra parkeerplaatsen, zoals ter hoogte van beide ingangen van de markt, in de centrumstraten (nabij de apothekers).

De N-VA staat achter de inclusie van kinderen en jongeren met een beperking in het gewoon onderwijs (cfr. M-decreet), daar waar en wanneer dat mogelijk is. Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is. De nieuwe manier van werken moet zorgen voor meer flexibele ondersteuning op maat van elke leerling.

De N-VA heeft eveneens het gebruik van de Europeanen Disabilty Care (EDC) ingevoerd. Via deze kaart hebben mensen met een beperking recht op een aantal voordelen in het gemeentelijk aanbod op het vlak van cultuur (Spikkerelle), sport en vrijetijdsbeleving. Alle partners worden gestimuleerd om de EDC ook in hun werking te introduceren.

Bovendien moeten jongeren met een handicap ook meer aan bod kunnen komen binnen het reguliere jeugdwerk (jeugdbewegingen, jeugdhuizen), o.a. via sensibilisering, promotie en samenwerking tussen het specifieke en algemene aanbod.

N-VA Avelgem - speeltuigen voor kinderen met een beperking
Op de gemeentelijke speelterreinen in de buurt van kinderen met een beperking dient minstens één aangepast speeltuig geplaatst te worden, zoals bv een schommel voor rolstoelen, een nestschommel, … .

Uiteraard dient de bereikbaarheid zelf geen problemen te geven.

 

N-VA Avelgem zal er hoe dan ook voor ijveren dat er meer aandacht gaat naar personen met een beperking, want ook zij moeten zich kunnen verplaatsen en vermaken zoals elke inwoner.

Ook zij moeten zich goed en vooral thuis voelen in hun gemeente.

DUURZAME MOBILITEIT

N-VA Avelgem - programma - Duurzame mobiliteit

Voor N-VA Avelgem staat de leefbaarheid van onze dorpen centraal. Duurzame, veilige en vlotte mobiliteit is de essentie van ons vervoersbeleid.

Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor het functioneren van onze maatschappij.

Door de ruimtelijke spreiding van onze activiteiten, die wij als sociaal wezen uitoefenen, zijn verplaatsingen noodzakelijk. Mobiliteit is dus een sociaal recht dat moet gewaarborgd blijven. Maar een teveel aan individuele (auto-)mobiliteit werkt nefast en de mobiliteit van bepaalde vervoersarme bevolkingsgroepen komt steeds meer in het gedrang (vb. bejaarden, jongeren, mensen met een beperking,...).

Bovendien groeit de onveiligheid door toenemende verplaatsingen. Duurzame mobiliteit richt zich erop om zoveel mogelijk activiteiten bereikbaar te houden voor zoveel mogelijk personen. Gezien de beste mobiliteit er één van matigheid is, moeten activiteiten zoveel mogelijk gebundeld worden. Wanneer het niet mogelijk is om activiteiten te bundelen moet ervoor gezorgd worden dat de verplaatsing beperkt blijft. Wanneer er dan toch verplaatsingen nodig zijn, is het best om die collectief te organiseren.

Indien het vervoer niet collectief kan georganiseerd worden, moet de auto zo efficiënt mogelijk worden gestuurd.

N-VA Avelgem wil alle vervoermiddelen de juiste plaats geven in het verkeer. Daarom moet voor elk geval naar de beste oplossing gezocht worden.

Meer fietsstraten invoeren, waar fietsers de absolute voorrang krijgen

De creatie van fietsstraten is een goed instrument om fietsers prioriteit te geven zonder daarvoor de auto volledig te moeten verbannen. Niet alleen de voorgestelde Leopold- en Kasteelstraat, maar ook de Kerkstraat, de Neerstraat, en de Kortrijkstraat (gedeeltelijk) komen hiervoor in aanmerking. Kortom, waar er grote concentraties van fietsers voorkomen (schoolomgevingen), dient de inrichting van fietsstraten grondig overwogen te worden.

De schoolfietsroutes die in kaart gebracht werden, met inbegrip van de schoolomgevingen, dat spreekt voor zich, moeten zo veel als mogelijk autoluw gemaakt te worden. Alle stukken dienen verbonden te worden met elkaar, en waar er conflicten zijn met andere weggebruikers, deze conflicten zo efficiënt mogelijk op te lossen. In plaats van alleen te werken met wegmarkeringen, belijning en verkeersborden, dienen deze wegen een inrichting te krijgen die uitnodigt en leidt tot aangepast rijgedrag.

 

Openbaar vervoer

1 op de 3 Avelgemnaars is niet te spreken over het openbaar vervoer.

In een gemeente als Avelgem met een breed scholenaanbod is een efficiënt openbaar vervoer nodig.

N-VA Avelgem wil samen met de bevoegde overheden het openbaar vervoer in kaart brengen om samen met de Avelgemse gebruiker een beter, efficiënter aanbod te verkrijgen. De tijd van de ‘basismobiliteit’, waarbij iedere Vlaming op enkele honderden meters van zijn woonplaats een tram- of bushalte had, is voorbij. In de plaats komt het concept basisbereikbaarheid’. N-VA Avelgem wil dat Avelgem een sterke rol in het ‘meer vraaggestuurd’ systeem van de Vlaamse regering krijgt.

Het openbaar vervoer tussen de deelkernen onderling, en tussen Avelgem en de omliggende gemeenten is te beperkt.

N-VA Avelgem zal er voor ijveren dat er een uitgebreidere busverbinding met centrumsteden zoals Kortrijk komt, zodat iedereen, zoals studenten, op het juiste tijdstip op de plaats van bestemming geraken. Pendelaars moeten zonder al te veel tijdverlies kunnen overstappen op de trein of op streekbussen.

Er zijn ook onvoldoende veilige en comfortabele fietsers- en voetgangersvoorzieningen tussen en in de dorpskernen, zodat dit langzame verkeer ontmoedigd wordt en het autogebruik hier ook voor korte afstanden hoog blijft.

Bij probleemlocaties voor sluipverkeer overweegt N-VA Avelgem de invoering van knippen of éénrichtingsverkeer, op de plaatsen waar dit een oplossing zou kunnen bieden. Dit weliswaar, na inspraak van de betrokken bewoners

Naast meer parkeerplaatsen voor fietsers, genoeg oplaadpunten voor fietsen creëren, om zo het gebruik van de elektrische fiets te stimuleren.

N-VA Avelgem staat voor een mobiliteit van de toekomst: slim onderweg, zodat de lucht zuiver en het klimaat gezond kan blijven, voor iedereen.

 

SPORT

Sport moet een vaste gewoonte worden in het leven van elke Vlaming, van elke Avelgemnaar. Scholen, sportclubs, gemeentelijke sportdiensten en werkgevers moeten samen bouwen aan een sportvriendelijke leefomgeving. Zo moedigt N-VA Avelgem iedereen aan om te bewegen.

N-VA Avelgem - programma - G-sport voor mensen en kinderen met een beperking
Er is in Avelgem een goede jeugdwerking, maar N-VA Avelgem wil dat er meer wordt ingezet op G-sport voor mensen en kinderen met een beperking. Daarom zal N-VA Avelgem alle sportverenigingen aanmoedigen om ook een afdeling te maken voor mensen en kinderen met een beperking.

De gemeente speelt daarin een centrale rol. Zij staat immers het dichtst bij de burger, en kent de behoeften het best. Voldoende en degelijke sportinfrastructuur vormt daarbij de basis. Het gemeentebestuur moet openstaan voor en luisteren naar de ‘desiderata’ van alle sportclubs actief in Avelgem.

Grote infrastructuurprojecten, zoals het zwembad, kosten echter geld. Om aan nieuwe behoeften te voldoen, wil N-VA Avelgem samenwerking en cofinanciering stimuleren, zowel voor bouw als exploitatie. Het voor het eerst in 2011 in gebruik genomen zwembad tunen naar de wensen van mensen met een beperking, jongeren, en andere specifieke doelgroepen.  N-VA Avelgem dringt erop aan dat het volgende gemeentebestuur werk maakt van de knelpunten, en het zwembad op die manier toegankelijker maakt.

De verscheidenheid aan te beoefenen sporttakken en/of -lessen moet drastisch omhoog, in samenspraak met alle betrokken partijen. Bovendien moet de inplanning van het bestaande sportaanbod ernstig herbekeken worden. Het kan niet zijn dat inwoners die gedurende de dag aan het werk zijn, de kans ontnomen worden om aan sport te doen in eigen gemeente, en noodgedwongen moeten uitwijken naar de buurgemeenten waar er wel een uitgebreid sportaanbod in de avonduren bestaat.

N-VA Avelgem wil dat iedereen in de eigen buurt kwaliteitsvol en betaalbaar kan sporten, een leven lang. Omdat sporten gezond is.

En omdat samen sporten mensen dichter bij elkaar brengt.

 

JEUGD

N-VA Avelgem - programma - Jeugd

De toekomst is aan de jeugd.

Dit is voor N-VA Avelgem geen holle slogan, maar een pure waarheid waar wij rekening mee willen houden.

Gedurfd, soms wat tegendraads, maar altijd met een open blik en opbouwend. N-VA Avelgem luistert graag naar de visie van de jeugd, en zal ijveren voor  de verwezenlijking van hun actiepunten, daar waar realistisch en uitvoerbaar. De gemeente moet niet over de jeugd praten, maar met de jeugd in dialoog gaan.

Avelgem moet de meest kindvriendelijke gemeente van Zuid-West-Vlaanderen worden.

Om te beginnen dient er echt geluisterd te worden naar de behoeften van deze doelgroep, en naar de behoeften per leeftijdscategorie. Pas daarna kan er een daadkrachtig beleidsplan uitgewerkt en voorgesteld worden.

De Avelgemse jeugd kan het gemeentebestuur inspireren en fascineren door nieuwe projecten voor te stellen, zoals bijvoorbeeld een blotenvoetenpad voor de kleinsten onder ons, altijd leuk, of een skatepark, of een BMX-parcours, voor de iets oudere jongeren.

Avelgem heeft op verschillende locaties speeltuinen ingericht, doch er is geen enkel met een toestel aangepast voor kinderen met een beperking. N-VA Avelgem wil ook hier verandering in brengen, want ook die kinderen moeten zich happy voelen in hun thuisomgeving.

Jeugdbewegingen zelf dienen ondersteuning te krijgen voor wat het onderhoud van hun gebouwen betreft. Waarom geen verf budget voorzien, om hun eigen plek een opfrisbeurt te geven? En dit zal ongetwijfeld vele uren van gezellig samenzijn en samenwerken opleveren.

N-VA Avelgem wil de jongste inwoners eveneens sensibiliseren om nog vaker gebruik te maken van de fiets. Een idee dat daarvoor zou kunnen uitgewerkt worden is het gebruik van fiets-dukaten, om jongeren die actief gebruik maken van de fiets te belonen. De verzamelde dukaten kunnen dan ingewisseld worden voor gratis kaartjes voor de kermis, een gratis zwembeurt, een bon te besteden in de kringloopwinkel of in de Oxfam Wereldwinkel, een rittenkaart van De Lijn.

Zo worden de jongeren enerzijds geactiveerd om meer te bewegen, anderzijds zal het autoverkeer in de schoolomgevingen bijvoorbeeld teruggedrongen worden.

Tot slot kan er meer gebeuren in het kader van het uitgaansleven voor de Avelgemse jongeren. Met uitzondering van het jeugdhuis “Krak“ bestaan er weinig alternatieven om een avondje met leeftijdgenoten door te brengen. Waarom niet eens het idee met jongeren bespreken om iets proberen op te zetten in één van de leegstaande panden in Avelgem?

Luisteren, nadenken en doen, voor een krachtdadig en weldoordacht jeugdbeleid!

 

OPENBARE WERKEN

N-VA Avelgem - programma - openbare werken

In een gemeente zijn werken aan het openbaar domein onvermijdelijk. N-VA Avelgem wil de hinder voor de bewoners en passanten zo beperkt mogelijk houden.

De vele grote en kleine werken dienen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te worden, en daarbij is een goede opvolging absoluut noodzakelijk. N-VA Avelgem zet in op duidelijke en actuele informatie voor de inwoners. Bijvoorbeeld een afdwingbare informatieplicht bij niet- dringende openbare werken (minstens 5 dagen op voorhand dienen de betrokken inwoners per brief correct geïnformeerd te worden).

Bij de start van grote projecten moeten informatie- en participatiemomenten georganiseerd worden. Zo krijgen burgers tijdig de mogelijkheid om hun advies te geven of wensen kenbaar te maken. Op die manier is de kans klein dat er later problemen ontstaan. Een ruime bekendmaking zorgt voor voldoende representativiteit.

N-VA Avelgem zal betrachten dat enquêtes onder de bevolking georganiseerd worden als een direct instrument om de mening van de inwoners inzake de op til zijnde werken te vernemen.

Aanstellen van een mobiliteitsambtenaar.

Een contactpunt waar burgers met vragen of klachten terecht kunnen, moet opgericht worden. Gezien de dorpskern voor gigantische werken komt te staan in de komende jaren, met de daaraan gekoppelde dorpskernvernieuwingen, pleit N-VA Avelgem voor de aanstelling van een mobiliteitsambtenaar, zodat de handelaars kunnen anticiperen op de komende hinder, en de commerciële schade voor hun zaken kunnen beperken.

N-VA Avelgem zal er op toezien dat zelfstandigen die gehinderd worden door werkzaamheden, automatisch vergoed zullen worden.

Bovendien wil N-VA Avelgem nog meer investeren in de (rolstoel-)toegankelijkheid van het openbare domein. Inwoners moeten gesensibiliseerd worden om hier aan mee te werken (bv. door voetpaden niet te versperren). Bij de heraanleg van straten, pleinen, openbaar groen is toegankelijkheid een prioriteit, dit in samenspraak met de verschillende partners, waaronder de te oprichten gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap GAPH.

Een beleid voor de inwoners, door de inwoners.

Bij de inrichting van openbare ruimten moet er voldoende aandacht zijn voor bomen of groene overkappingen (zorgen voor schaduw), water (zorgen voor koelte) en sanitaire voorzieningen indien noodzakelijk. (bv. op de evenementenweide).

N-VA Avelgem wil ook investeren in voldoende zitbanken op het openbaar domein.

Bij het opstellen van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zal N-VA Avelgem ijveren voor maximale wisselwerking met de buurtbewoners, meer dan bij wet voorzien.

N-VA Avelgem wil streven naar een degelijk onderhoud van het openbare domein, inclusief de begraafplaatsen.

Waar het mogelijk is, wil N-VA Avelgem de inwoners laten participeren.

 

ECONOMIE - ONDERNEMEN

N-VA Avelgem - programma - Economie-ondernemen

De N-VA draagt het lokaal economisch beleid een zeer warm hart toe.

De N-VA wil een beleid dat ondernemerschap aanmoedigt. N-VA Avelgem wil lokale ondernemers maximaal kansen bieden, en deze stelling waarmaken met duidelijke speerpunten. Voor Avelgem betekent dit dat er voldoende stimuli moeten zijn om ondernemen in een (afgebakend) centrum (=kernwinkelgebied) aantrekkelijk te maken. Om nieuwe ondernemers naar Avelgem te lokken, m.a.w. om de actuele leegstand van 16% te laten dalen, en in zeer optimistische toekomstvisie volledig weg te werken, moet er een strategisch economisch plan om potentiële klanten te activeren om te komen winkelen in onze gemeente, uitgedokterd worden. Dit plan moet de volgende punten bevatten:

 • bereikbaarheid: leefbare kernen zijn vlot bereikbare kernen, en dat gebeurt dankzij een slim en doordacht mobiliteitsbeleid. N-VA Avelgem zet hierbij in op de verschillende vervoersmodi om de bereikbaarheid te verbeteren (adequaat parkeerbeleid, frequentere dienstverlening De Lijn, opstart deelfietsen, verbreden voetpaden ten behoeve van rolstoelgebruikers/kinderwagens);
 • pandenbeleid: de leegstandstaks moet eigenaars ertoe aanzetten sneller te verhuren. Ondertussen kan die taks aangewend worden om starters en/of nieuwe concepten te ondersteunen. In overleg met de eigenaars kunnen hun leegstaande handelspanden aantrekkelijk gemaakt worden voor jonge ondernemers door o.a. aanpassing van de huurprijzen, verfraaiing van de straatgevels, de creatie van een aparte ingang winkel/woonst (met aandacht voor minder mobiele klanten), enz. . Verder dient werk te worden gemaakt van een evenwichtige mix van handel, horeca en diensten in combinatie met andere functies zoals wonen, vrije tijd en openbaar groen. Naast de zogezegde ‘stop winkels’ zoals bakkerij, beenhouwerij krantenshop,… staat N-VA Avelgem ook open voor de grotere ketens die zich in Avelgem willen vestigen, daar waar mogelijk;
 • netheid/groen: de aantrekkelijkheid van een winkelzone staat of valt met de eerste indruk die een bezoeker ervan krijgt. Hier en daar wat groen met al dan niet wat kletterend water waar mogelijk zou hierbij al wonderen kunnen doen;
 • installatie van een schepen van Economie: deze persoon moet het economisch beleidsplan coördineren, en een goede relatie onderhouden met de collega-schepenen binnen de gemeente zodat zij bij elke vernieuwing binnen hun eigen beleidsdomein automatisch het economisch aspect mee in beschouwing nemen;
 • oprichting van een ondernemersloket met een ambtenaar die fungeert als aanspreekpunt tussen het College en de ondernemer(s), zorgt voor een vlotte communicatie naar hen toe bv. bij ingrijpende werken, en alle relevante informatie kan geven aan jonge starters om van hun zaak een succes te maken. N-VA Avelgem zal hierbij ook inzetten op een verdere digitalisering van de dienstverlening en administratieve vereenvoudiging. Ondernemers moeten op een digitaal loket snel en eenvoudig aanvragen kunnen indienen;
 • een echt bedrijventerreinmanagement: N-VA Avelgem zal het initiatief nemen om via een écht management werk te maken van een doeltreffende structurele samenwerking tussen ondernemingen op de Avelgemse bedrijventerreinen (o.a. Het project-Leiedal oplossing overlast van geparkeerde vrachtwagens);
 • horeca, landbouw en toerisme: N-VA Avelgem wenst toeristische arrangementen uit te werken in samenwerking met de lokale toeristische actoren, en hierbij niet alleen de horeca maar ook de landbouw te betrekken. De korte keten verkoop van lokale landbouwproducten en hoevetoerisme moeten gepromoot en versterkt worden.

Een aantrekkelijk centrum lokt meer ondernemers, en meer ondernemers betekent dat jonge gezinnen hun inkopen opnieuw meer lokaal zullen doen, dat culturele en sportactiviteiten door hogere sponsoring kunnen heropleven, dat eigenaars weer huurinkomsten verkrijgen in plaats van leegstandsbelasting te moeten ophoesten.

Daarom wil de N-VA meehelpen aan de uitbouw van een hernieuwde economische dynamiek in Avelgem.

 

DEELGEMEENTEN

N-VA Avelgem - programma - Deelgemeenten verbinden

Buurtcomités

N-VA Avelgem wil, in tegenstelling tot de grootste Avelgemse politieke partij, de deelgemeenten nog meer betrekken in de besluitvorming, en nog meer verbinden met de hoofdgemeente. Het opwaarderen en behouden van onze verschillende (kleine) dorpskernen is een absolute must.

Dit zou bijvoorbeeld bewerkstelligd kunnen worden door middel van nog op te richten buurtcomités, oftewel de gemeenteraad op locatie.

 

Ontmoetingsplekken

N-VA Avelgem zal ervoor ijveren dat elke deelgemeente niet alleen een ontmoetingscentrum heeft, maar ook een echte (buiten-)plek voor ontmoeting krijgt, voor jongeren, senioren, … zodat er een hecht sociaal contact ontstaat tussen de inwoners van alle deelgemeenten. Hieronder enkele ideeën om mensen met elkaar te verbinden:

 • In Outrijve kan gezorgd worden voor een recreatiezone voor de jeugd, voor de 12- tot 18-jarigen. Dit zou bijvoorbeeld een skatepark kunnen zijn in de omgeving van het ontmoetingscentrum. Jongeren van andere deelgemeenten zouden er elkaar en de leeftijdgenoten van Outrijve kunnen ontmoeten.
 • In de omgeving van het ontmoetingscentrum van Waarmaarde zouden een aantal petanquebanen kunnen aangelegd worden. Senioren van andere deelgemeenten zouden er elkaar en leeftijdgenoten van Waarmaarde kunnen ontmoeten.  

Toerisme

De N-VA wenst de twee uiterste deelgemeenten toeristisch beter met elkaar te verbinden via de weg langs de Schelde, die een nog duidelijker bewegwijzering nodig heeft. Maar dan moeten beide deelgemeenten opnieuw toeristisch aantrekkelijk gemaakt te worden. N-VA Avelgem houdt daartoe de volgende doelstellingen voor ogen:  

 • De omgeving van de plezierhaven in deelgemeente Kerkhove moet absoluut netter en aantrekkelijker gemaakt worden. Nog niet zo lang geleden stond dit in de pers als de lelijkste plek aangegeven.
 • De site ‘pompstation’ in Bossuit dient in zijn vroegere glorie hersteld te worden: een verzamelpunt voor fietsers, wandelaars, pleziervaarders, kampeerders, enz. Nieuwe trekkershutten, met leefruimte, kitchenette, 4 slaapplaatsen en basisvoorzieningen m.b.t. sanitair dienen opgetrokken te worden. Bossuit ligt immers centraal in de driehoek Kortrijk, Doornik en Oudenaarde, aan de voet van de Vlaamse Ardennen, en is via jaagpaden perfect met de fiets bereikbaar. Bossuit moet opnieuw de ideale uitvalsbasis, maar ook halteplaats voor elke liefhebber van fietsen en fietsvakanties worden! Naast de oprichting van trekkershutten denkt N-VA Avelgem aan het inrichten van enkele standplaatsen voor mobilhomes. Op vandaag is er in Avelgem nergens parkeergelegenheid met nutsvoorzieningen (water, elektriciteit) voor toeristen die op die manier op ontdekkingstocht door Vlaanderen toeren, en zo onze mooie Scheldegemeente kunnen ontdekken. Een must! (zie ook stem 18)

Economie

Vele inwoners van Bossuit wachten vol ongeduld op de komst van een buurtwinkel. De afstand tot het centrum is net te groot om, vooral op weekdagen, in Avelgem te gaan winkelen. Gezinnen zouden hun kinderen om boodschappen ‘om de hoek’ kunnen sturen, zoals dat vroeger kon in kleine dorpen, terwijl ondertussen andere huishoudelijk taken kunnen vervuld worden. Ook voor senioren die over geen wagen beschikken, maar graag nog zelf inkopen doen, moet ervoor geijverd worden om dit doel te bereiken. De buurtwinkel als ontmoetingsplek om dorpsgenoten met elkaar te verbinden.

Openbaar vervoer

De actuele dienstregeling van busmaatschappij De Lijn dient onder de loepe genomen te worden. N-VA Avelgem zal, in nauw overleg met alle betrokkenen, ijveren voor aanpassingen, waar en wanneer dit nodig mocht blijken. Om alle deelgemeenten beter te verbinden met de centrumgemeente, en met elkaar.  

Localisatie van evenementen

N-VA Avelgem wil tijdens de zes jaar durende legislatuur ieder jaar één deelgemeente in de kijker plaatsen door er zoveel mogelijk gemeentelijke activiteiten/evenementen door te laten gaan. Het eerste en laatste jaar zouden kunnen voorbehouden blijven voor Avelgem zelf. Tijdens de tussenjaren zou telkens één van de 4 deelgemeenten centraal moeten komen te staan. Ook dat is een opportuniteit om Avelgemnaars te verbinden met elk van de deelgemeenten.

VERLICHTING

N-VA Avelgem - programma - verlichting

N-VA Avelgem schroeft doven van verlichting terug

In Avelgem werd midden 2016 beslist om in alle straten, met uitzondering van de gewestwegen, de openbare lichten te doven tussen 23.00 uur en 05.00 uur.

Met deze energie-efficiënte maatregel zou de gemeente zo’n 45.000 euro per jaar besparen, goed voor 32% van de energiefactuur. Het eerste jaar bedroeg de besparing minder omdat de kosten om de omschakeling te realiseren zo een 15.000 euro bedroeg en de gemeente ook ruim 24.000 euro uitgaf aan een aantal flankerende maatregelen (extra wegmarkering, reflectoren, enz.).

N-VA Avelgem was niet te spreken over de gang van zaken. Eerst en vooral klaagde de N-VA het feit aan dat de burger hieromtrent vooraf te weinig werd geïnformeerd.  Alleen in Waarmaarde liep er vanaf oktober 2015 een proefproject. Na evaluatie werd een algemeen brandregime ingesteld dat van toepassing werd gesteld voor gans Groot-Avelgem. De inwoners van Avelgem, Bossuit, Kerkhove en Outrijve werden hierdoor zonder enige inspraak voor een voldongen feit gesteld.

N-VA Avelgem was van in het begin vragende partij om het brandregime aan te passen naar doven tussen 23.00u en 04.30u, met uitzondering van het weekend, te weten vrijdag- en zaterdagnacht. Maar ook om op afzienbare termijn de bestaande openbare verlichting om te schakelen naar (dimbare) led-verlichting.

Het rijk van de gloei- en halogeenlampen is bijna uit.

N-VA Avelgem kiest er dus voor om onmiddellijk een stap verder te gaan, en de traditionele openbare verlichting helemaal te vervangen door (dimbare) led-verlichting. Deze omschakeling moet binnen de 3 jaar gerealiseerd zijn. N-VA Avelgem voert het lichtplan verder uit. Verlichting kan ’s nachts gedimd worden, op sommige plaatsen tijdelijk gedoofd, of helemaal gedoofd worden, al naargelang de situatie.

Led-lampen kunnen hoe dan ook gedimd worden, en dat is best interessant. Zo kunnen alle gemeentewegen in verschillende categorieën ingedeeld worden, in bijvoorbeeld woonstraten, industriestraten, centrumstraten, fietspaden, … Naargelang de classificatie kan daarna de best passende lichtsterkte bepaald worden. De N-VA wil samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan uitwerken, en inzetten op dimbare, tijdgestuurde en intelligente led-verlichting.

Naar aanleiding van het doven van de Avelgemse openbare straatverlichting, ontstond er heel wat commotie op de sociale media. Het is niet bewezen dat het aantal inbraken steeg na het doven van de openbare verlichting, maar het is in elk geval zo dat de meeste inwoners overmand worden door een groter onveiligheidsgevoel wanneer zij, om welke reden dan ook, door Avelgem moeten tijdens de duistere uren.

Met led-verlichting zal de gemeente tegemoet komen aan de wensen van de inwoners, wordt er bespaard aangezien de elektriciteitsfactuur beduidend lager komt te liggen, en wordt op die manier ook gezorgd voor een lagere CO2-uitstoot. Niet twee maar drie vliegen in één klap.

En de lichten kunnen blijven branden, elke nacht van de week.

Iedereen zal weer goed zien, en zal weer worden gezien, altijd en overal!

 

TOERISME

N-VA Avelgem - programma - Toerisme

Het groene karakter van Avelgem dient blijvend gepromoot te worden, en ook het weinige onroerende erfgoed dat er nog is, verdient meer aandacht dan vandaag het geval is.
Sedert het teloorgaan van de VVV West-Vlaamse Scheldestreek (bestond uit Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Zwevegem en Spiere-Helkijn) stelt Avelgem op toeristisch vlak niet veel meer voor.

N-VA Avelgem - programma - Toerisme - Land van Streuvels
Bijzonder frappant is dat de boot gemist werd bij het uitstippelen van het wandelnetwerk “Land van Streuvels” (opgemaakt door Westtoer). Avelgem moest als Streuvels-gemeente er zeker bij geweest zijn. Daarom zal N-VA Avelgem er voor ijveren om bij een herdruk van dit netwerk alsnog te proberen aan te sluiten bij dit prachtig wandel pareltje.

Tot slot moet er meer aandacht zijn voor onze eigen streekproducenten. Zij moeten veel meer geïntegreerd worden in de Avelgemse samenleving.

Naar analogie met andere gemeenten in de regio wil N-VA Avelgem dat er een degelijke dienst voor toerisme uitgebouwd wordt, met tal van innovaties, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van toeristische ambassadeurs. Dit zijn handelaars of horecazaken die zich kandidaat stellen om toeristische info te verschaffen aan de wandelaar of fietser. Deze mensen zouden dan eventueel de dienst voor toerisme vervangen indien deze buiten het seizoen en/of tijdens het weekend gesloten is. Op die manier kan ook de plaatselijke horeca betrokken worden bij het toeristisch gebeuren in Avelgem, en krijgen zij meer volk over de vloer. Een win-win-situatie!.

AFVALBEHEER

N-VA Avelgem - programma - Afvalbeheer

Een goed functionerend recyclagepark, waar de mensen gemakkelijk hun weg vinden en waar vriendelijk personeel hen helpt, is essentieel.

Het Avelgems resultaat is te danken aan de vele sensibiliseringsacties. Maar de grootste pluim is voor de Avelgemnaars, want het zijn uiteindelijk zij die zo gedreven sorteren, en mogelijks zelfs voor de aankoop van producten kiezen die minder verpakkingsafval genereren.

N-VA Avelgem staat voor het principe van de vervuiler betaalt. Het afvaltoerisme van buiten de gemeente moet nog verder worden teruggedrongen. De groenophaling dient nog meer gestimuleerd te worden. De gemeente moet haar inwoners duidelijk maken hoeveel afvalophaling en -verwerking weegt op het financieel beleid.  Een transparante tariefzetting is essentieel om een draagvlak te creëren voor het gemeentelijk afvalbeleid.

De inzameling en de verwerking van afval kost handenvol geld aan de gemeenschap.

N-VA Avelgem wil het DifTar-systeem invoeren. Met dit systeem worden de afvalverwerkingskosten eerlijk verdeeld. DifTar staat voor geDIFferentieerde TARieven. Dit wil zeggen dat elke inwoner betaalt voor de hoeveelheid afval die hij aanbiedt. Hierbij geldt dus het principe: wie afval voorkomt, bespaart een hoop geld.

N-VA Avelgem zal de bevolking verder sensibiliseren om samen de afvalberg te verminderen door het organiseren van preventiecampagnes, en samen de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil.

Zwerfvuil tolereert N-VA Avelgem niet. We houden een actieve handhaving rond sluikstorten, met een strenge(re) aanpak van de overtreders.

De pakkans van overtreders dient absoluut verhoogd, bv. door het inzetten van mobiele camera’s.

Overtreders opsporen, uitnodigen voor een gesprek om na te gaan wat de eventuele beweegredenen van hun sluikstorten zijn. Indien een begrijpelijke en/of geldige reden naar voor geschoven wordt, dient er geprobeerd te worden om daar samen een oplossing voor te vinden. Indien doelbewust aan sluikstorten gedaan wordt, dienen er GAS-boetes uitgeschreven te worden, of de overtreders straten, pleinen, enz. laten opruimen (de zogezegde gemeenschapswerken). LIK op STUK!

N-VA Avelgem wil bv. ook jeugdbewegingen belonen bij een opkuisactie van zwerfvuil. De gemeente stelt al het benodigde materiaal ter beschikking, en betaalt een vergoeding van xx euro per schoongemaakte kilometer.

Jeugdbewegingen kunnen een centje verdienen, en bijdragen aan een nette buurt/omgeving.

Locatie recyclagepark

Waar moet het recyclagepark komen?

Het einde van de saga van de (her-)locatie van ons recyclagepark is, voor zover N-VA Avelgem op de hoogte is, nog niet in zicht.

Hoe dan ook, N-VA Avelgem vindt het niet kunnen dat een recyclagepark pal in het centrum van de gemeente ligt.  Wat met mobiliteit? Wat met veiligheid? Dit recyclagepark ligt op de weg van en naar school voor vele fietsende en stappende kinderen. Bovendien vormt deze weg voor vele jonge gezinnen ook de toegangsweg naar meerder kinderopvangcentra. En het is tevens de toegangsweg om zich naar het gemeentehuis te begeven. Of op zaterdag naar de wekelijkse markt. De verdere uitbating van het recyclagepark op de huidige locatie houdt risico’s/gevaren voor de burgers in: gaande van een hoge verkeersstroom van auto’s (aanleveren afval) en vrachtwagens (ophalen van aangeleverd afval), tot risico’s voor de volksgezondheid (stof-, geur-, en lawaaihinder, de aanwezigheid van asbest platen, …), enz.   Het aanvankelijk voornemen om op deze centraal gelegen plek een groene long te creëren wordt met één pennentrek van tafel geveegd, indien het bestuur er zou voor kiezen om het recyclagepark te behouden op de huidige locatie.

N-VA Avelgem wil in dit kader, en als een herlocalisatie in Avelgem niet tot de mogelijkheden behoort, (laten) bekijken of een samenwerking met de ons omliggende gemeenten niet haalbaar zou kunnen zijn (Intergemeentelijk recyclagepark). De inwoners zouden zich dan weliswaar moeten verder verplaatsen (bv naar Zwevegem of Spiere, +/- 8 km verderop, Anzegem (9 km),  maar elke medaille heeft een keerzijde.

Voor de inwoners die zich vandaag te voet of met de fiets naar het recyclagepark begeven  bij gebrek aan een (eigen) auto, of wegens een kleine hoeveelheid afval, zou een jaarlijkse ophaling aan huis, zoals dat vroeger het geval was, een oplossing kunnen zijn.

Hoe dan ook, N-VA Avelgem zal dit dossier van nabij volgen, want voor de N-VA staat de veiligheid van elke inwoner voorop!

Tot slot zal N-VA Avelgem, met inspraak van de gebruikers, de openingsuren van het huidige recyclagepark herzien, rekening houdend met verschillende indicatoren, zoals o.a. het seizoen van het jaar, enz.

 

LOKAAL INTEGRATIEBELEID EN INBURGERINGSBELEID

N-VA Avelgem - programma - lokale integratie & inburgeringsbeleid

Het lokaal bestuur vormt het eerste aanspreekpunt van inwoners, en dus ook van nieuwkomers.

Inburgering is een begeleid traject naar integratie waarbij de overheid aan inburgeraars een specifiek programma op maat aanbiedt, dat hun zelfredzaamheid verhoogt met het oog op participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak.

Het bestuur draagt zijn steentje bij tot een succesvol inburgerings- en integratiebeleid. Een lokaal bestuur treedt namelijk op als facilitator, en stimuleert lokale gemeenschapsvormende initiatieven.
Een sterk lokaal integratiebeleid is meer dan ooit noodzakelijk. N-VA Avelgem maakt daarom werk van een fundamenteel sterk inburgerings- en integratiebeleid om ervoor te zorgen dat migratie voor iedereen een positief verhaal wordt.

Integratie en inburgering is méér dan zich ergens komen vestigen. Het is een verhaal van rechten en plichten, dat o.a. onderstaande engagementen inhoudt:

 • deelnemen aan de maatschappij
 • bijdragen aan het sociale weefsel
 • de taal leren spreken
 • vertrouwd worden met de plaatselijke gewoontes
 • aanvaarden van onze normen en waarden.

De inhoud van het inburgeringstraject wordt opgenomen in een inburgeringscontract. Zo’n inburgeringstraject bestaat uit:

 • Nederlandse taallessen
 • een cursus maatschappelijke oriëntatie
 • individuele loopbaanoriëntatie.

Wie slaagt voor de cursussen ontvangt een attest van inburgering. Bovendien worden de inburgeraars begeleid bij hun zoektocht naar werk of naar een diploma (beroepsopleiding, opleiding tot zelfstandig ondernemerschap, vervolgcursussen Nederlands als tweede taal, verder studeren, ...).
N-VA Avelgem wil dat nieuwkomers de lokale eigenheden en cultuur omarmen, en er vertrouwd mee raken. Respect moeten we bevorderen, maar mogen we ook afdwingen.

De instrumenten voor inburgering en integratie die het Vlaams niveau aanbiedt via het Agentschap Integratie en Inburgering moeten benut worden daar waar ze van toepassing kunnen gesteld worden in onze gemeente. Er kan ook overleg gepleegd worden binnen de W13, de vereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, waartoe Avelgem ook behoort, en die in 2015 opgericht met als doel het voeren van een gezamenlijke sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio.

Een ‘buddysysteem’ introduceren, waarbij vrijwilligers nieuwkomers op weg helpen in de gemeente, oefenmomenten creëren om de Nederlandse taal machtig te worden, o.a. bij de lokale handelaars (Oefen hier uw Nederlands), zijn maar enkele van de voorstellen waar N-VA Avelgem achter staat.

Wel dient er in dit kader over gewaakt te worden dat de sociale en economische draagkracht van de gemeente niet wordt overschreden.

Er moet een billijke balans zijn, zodat Avelgem  leefbaar blijft voor iedereen.

 

NATUUR - LEEFMILIEU

N-VA Avelgem - programma - Natuurbehoud

Hoe verzoen je leefbaarheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit?

Op zondag 14 oktober 2018 trekken de inwoners van Groot-Avelgem naar de stembus voor zowel de provinciale- als gemeentelijke verkiezingen. Dit schept kansen om het gemeentelijk en provinciaal natuurbeleid te actualiseren en versterken.

Natuurgebieden en bossen zuiveren de lucht én het water en bieden plaats aan waterlopen en trage wegen.  

Groene ruimte is van levensbelang voor de biodiversiteit. De natuur is belangrijk voor iedereen, niet alleen voor ecologisten. Wie bekommerd is om zijn eigen identiteit en gemeenschap, wie zijn omgeving wil beschermen, moet ook respect hebben voor de natuur. De realisatie van nieuwe groene ruimtes, natuurbehoud, -ontwikkeling en -beheer zijn voor N-VA Avelgem échte prioriteiten.

N-VA Avelgem zal de komende jaren sterk inzetten op groene ruimte door natuurontwikkeling en landschapsbeheer met onder andere een duidelijk omschreven bomenbeleid.

De N-VA gaat resoluut voor een leefbaar platteland met voldoende plaats voor natuur en zachte recreatie, zoals wandelen en fietsen, maar ook om inwoners de kans te geven hun hobby uit te oefenen.

Dat willen we samen doen. Met onze inwoners, natuurverenigingen en iedereen die de natuur een warm hart toedraagt. We willen Avelgem aanmoedigen om actief te participeren in het natuurbeleid en daarbij alle actoren als volwaardig behandelen.

N-VA Avelgem draagt ‘de natuur’ een goed hart toe. Een voorbeeld. Door toedoen van N-VA Avelgem als enige Avelgemse partij, werden in maart 2017 NIET alle bomen in de Oudenaardsesteenweg gekapt. Na een parlementaire vraag van Bert Maertens, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA, op uitdrukkelijke vraag van N-VA Avelgem, werd afgezien van de volledige kap, en werden, na na nieuwe controles, alleen de zieke bomen gerooid. Daarbij werd ook duidelijk bevestigd dat iedere gevelde boom gecompenseerd zou worden.

Wilde bijen

N-VA Avelgem - programma - Natuur
Voorts is het alom bekend dat wilde bijen het moeilijk hebben. N-VA Avelgem wil zich engageren om, samen met Natuurpunt, in haar milieubeleid er voor te zorgen dat wilde bijen beter beschermd worden. Dit kan door een bijenplan op te stellen bijvoorbeeld. Daarin mag de aanleg van bloemenweiden niet ontbreken.

N-VA Avelgem wil ervoor streven dat elke deelgemeente een speelbos aansluitend op het centrum krijgt.

Zwerfvuil

N-VA Avelgem tolereert zwerfvuil in geen geval, en houdt een actieve handhaving rond sluikstorten, met een strenge aanpak van de overtreders. De kans op sluikstorten dient zo laag mogelijk gehouden door de plaatsing van vuilnisbakken op zowel rustige als drukke plaatsen.

Struinnatuur

Vlaanderen krijgt 20 keer meer struinnatuur. Als de groene partij bij uitstek is de N-VA natuurlijk voor toegankelijke natuur. Pas door natuur te beleven en te voelen, zal men natuur beschermen en koesteren.

N-VA Avelgem vindt dat er een grote nood aan toegankelijke natuur is, vooral dichtbij woonkernen, scholen en jeugdbewegingen.

Er moet rekening gehouden worden met het gegeven dat ondoordachte openstelling op termijn de draagkracht van de natuur ondermijnt.
Daarom moet er geïnvesteerd worden in toegankelijke natuur, natuur dicht bij ons, in het toegankelijk maken van deze gebieden en ook in de handhaving van deze toegang. Zo bijvoorbeeld kunnen lokale vissers toegelaten worden gecontroleerd hun hobby uit te oefenen.

Dit moet door het toekomstig bestuur bekeken worden door alle actoren, zoals scholen, buurtbewoners, jeugdbewegingen, enz.

Betonstop

N-VA Avelgem steunt resoluut de betonstop. De betonstop is één van de prioriteiten voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Om het landelijke karakter van onze gemeente te vrijwaren en ook de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven garanderen, mogen we niet te snel groeien. Uitbreidingsgebieden moeten voor lange tijd bevroren worden. Het is onze taak om de groene ruimten te behouden waar mogelijk.

N-VA Avelgem zal er wel zorg voor dragen dat de betonstop geen economische stop betekent!

Gezondheid

Uit de gegevens van een Engels grootschalig wetenschappelijk onderzoek bij 290 miljoen mensen uit meer dan 20 landen blijkt dat natuur goed is voor onze gezondheid. Daarom moeten er voor gezorgd te worden dat enerzijds artsen en ander medisch personeel worden aangespoord om patiënten meer tijd in het groen voor te schrijven, en anderzijds dat het beleid voldoende groenzones in Avelgem voorziet.

Een structureel gezonde landbouw ondersteunen

N-VA Avelgem hecht veel belang aan een meer innovatieve, milieuvriendelijke en ecologische Vlaamse landbouw. Door de introductie van duurzame technieken kan de leefbaarheid van landbouwbedrijven, zowel op economisch, ecologisch als op sociaal vlak verbeteren.

Aangezien de wetgeving van ambulante handel sinds kort op gemeentelijk niveau kan, zal het gemeentelijk marktreglement geoptimaliseerd worden om projectmatige organisaties zoals boerenmarkten nieuw leven in te blazen.

In samenwerking met streek- en hoeveproducenten zal N-VA Avelgem er voor ijveren dat de  gemeente periodieke streekmarkten organiseert. Streekmarkten dragen bij tot de promotie van de streekidentiteit als toeristisch product, en zetten bovendien in op een korte en duurzame voedselketen. De gemeente werkt een project uit om via de gemeentelijke digitale

communicatie de rechtstreekse verkoop van producten van de lokale landbouwers te
promoten. Een korte keten zorgt ook voor eerlijke prijzen, zowel voor de landbouwer als
de consument.

N-VA Avelgem zal erop toezien dat er meer plaatsen ontstaan waar de gebruiker even kan verpozen, dit op goed onderhouden rustige plaatsjes, voorzien van een (rust-)bank en een vuilnisbak.

Verder uitbouwen van het trage wegennetwerk

N-VA Avelgem is een vurig pleitbezorger van het behoud, het versterken en zelfs het uitbreiden van het trage wegen-netwerk.De huidige mobiliteitsproblematiek vraagt een oplossing voor de trage weggebruiker. Hoe minder hij zich langs drukke wegen moet bewegen, hoe minder kans op ongevallen. Daarom zijn trage wegen van essentieel belang.Met het nieuw decreet wil Vlaanderen het gemeenten makkelijker maken om dit netwerk van groene verbindingswegen te behouden en zelfs verder uit te bouwen. Deze wegen vervullen immers een duurzame functie op het vlak van mobiliteit, maar ook van recreatie. Trage wegen hebben veel voordelen: recreatief-toeristisch, verkeersveilig fietsverkeer, natuur- en landbouwbeleving en erfgoed. Alle belangenverenigingen moeten bij de opmaak betrokken worden. N-VA Avelgem gaat erop toezien dat men daarbij de belangen van allen blijft beschermen.


Bermbeheer

Avelgem respecteert de wettelijke opgelegde termijnen inzake bermbeheer, maar grijpt in waar de veiligheid van de weggebruikers in het gedrang komt. Wettelijke acties worden uitgevoerd.

Energie

N-VA Avelgem wenst het energiezuinig maken van gebouwen in versneld tempo te realiseren, en daarbij de resultaten van de energie-audit uit te voeren.

Ook het energiezuinig (ver-)bouwen bij particulieren en bedrijven moet aangemoedigd te worden. Daarbij dienen energiescans aangeboden te worden..

Het gemeentelijk wagenpark moet verder vergroend (elektriciteit, CNG) worden.


N-VA Avelgem roept alle collega-politici op om biodiversiteit en natuur een echt volwaardige plaats te geven in het volgende bestuursakkoord.

SOCIAAL BELEID

N-VA Avelgem - programma - Sociaal beleid

Een warme gemeenschap, een plek voor iedereen.

Onze gemeente moet een plek zijn waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking, alleenstaanden, enz. – zich thuis kunnen voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult.

De gemeente is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe dat er een voldoende en gedifferentieerd aanbod is. Ze bundelt de expertise van de lokale actoren en werkt nauw met hen samen om lacunes in het aanbod te detecteren en op te vullen, bij voorkeur door de lokale spelers. Zo kan de ene gemeente meer nood hebben aan extra kinderopvang, terwijl andere gemeenten kampen met een sterkere vergrijzing en bijgevolg meer moeten inzetten op woonzorgcentra.

N-VA Avelgem zal blijven initiatieven die goed werk leveren en bijdragen tot de sociale cohesie, ongeacht tot welke zuil ze behoren, steunen.

We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we binnen alle beleidsdomeinen rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen.

Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven.

Op die manier maken we van onze gemeente een warme gemeenschap.

Dit door :

 • Een beter opvolging van de bestaande investeringsmaatschappijen van sociale woningen.
 • Private ontwikkelaars dienen bij nader bepaald percentage van hun aanbod voor te behouden voor Avelgemnaars die net teveel verdienen voor een sociale woning en te weinig om er op eigen kracht een te verwerven.
 • Een gezinsbeleid dat jonge gezinnen ondersteunt
 • Voldoende, flexibele en betaalbare kinderopvang

Kwaliteitsvolle kinderopvang is voor vele ouders onmisbaar om werk en gezin te kunnen combineren. N-VA Avelgem zet dan ook in op voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang. Omdat niet iedereen werkt van negen tot vijf, moet kinderopvang flexibel zijn. Ouders moeten kunnen kiezen voor een opvangvorm waar zij zich goed bij voelen. Daarom zet de gemeente in op een gediversifieerd aanbod van gezinsopvang en groepsopvang (onthaalouders, mini-crèches, grote opvanginitiatieven). Hiervoor bekijkt ze in eerste instantie naar de bestaande aanbieders van kinderopvang. Daarnaast willen we de belangrijke sociale rol van kinderopvang voor het kind benadrukken.

Om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar kinderopvang, organiseren we een lokaal loket kinderopvang waar ouders terecht kunnen om een overzicht te krijgen van alle beschikbare plaatsen in de gemeenten. Dit loket kan ondergebracht worden in het Huis van het Kind of het Sociaal Huis, maar kan evenzeer een digitaal loket zijn.

Omdat het aantal onthaalouders daalt, zet de gemeente actief in op hun ondersteuning. Die ondersteuning kan een financiële, logistieke of inhoudelijke vorm aannemen. Daarnaast organiseert en/of stimuleert de gemeente flexibele en occasionele kinderopvang.

We verlenen voorrang aan alleenstaande werkende ouders, tweeverdieners of ouders die een beroepsgerichte opleiding volgen.

Naast voorschoolse opvang, heeft de gemeente ook de regie over de buitenschoolse opvang. Hier kunnen schoolgaande kinderen na de schooluren en tijdens de vakanties worden opgevangen. Dat initiatief kan zich in de gebouwen van de school bevinden. Indien dit niet zo is, voorziet de gemeente busvervoer van de school naar het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang.

Het is belangrijk in deze voor vele gezinnen moeilijke tijden, dat de prijs per kind geen drempel vormt voor de ouders om hun kind geen goede opvang te geven.

N-VA Avelgem wil, wanneer er activiteiten georganiseerd wordt, de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in armoede verhogen. Dit door met name:  

 • samen te werken met minstens één bestaande lokale sport- en/of jeugdwerkorganisatie;  
 • samen te werken met minstens één lokale organisatie die de doelgroep al bereikt;  
 • te werken aan het wegnemen van alle mogelijke financiële en andere drempels;  
 • competenties te versterken

Het zijn aandachtspunten die ervoor zorgen dat mensen in kansarmoede effectief de stap zetten naar het verenigingsleven en dat op langere termijn ook blijven doen.N-VA Avelgem wil kwetsbare groepen immers toeleiden naar het reguliere netwerk van organisaties in onze samenleving.

Het verlagen van de drempelvrees wordt door de 4 B’s zo dicht mogelijk benadert om het aanbod toegankelijker én interessanter te maken voor kinderen in armoede.

 • Betaalbaarheid is meer dan louter voorzien in een verlaagde prijs van het lidgeld. Het kan ook gaan over afbetaling in schijven, het toekennen van een tegemoetkoming voor materialen of een gezamenlijke outfit (om stigmatisering tegen te gaan),uitlenen of delen van materialen, bekendmaking van bestaande kortingen,…  
 • Beschikbaarheid: bestaat er een aanbod of zijn er bepaalde voorwaarden gekoppeld aan de toegang tot dit aanbod?  
 • Begrijpbaarheid: is het aanbod gekend, weten de mensen waar ze terechtkunnen? Weten ze wat ze wel/niet mogen verwachten?  
 • Bruikbaarheid: is het aanbod afgestemd op de noden van de doelgroep, ervaren de kinderen een meerwaarde?

Daarbij mogen we zeker niet de ouders vergeten te informeren over de sport- en/of vrijetijdsactiviteiten die men heeft georganiseerd. Want onbekend is vaak onbemind

N-VA Avelgem wil werken aan een project om inclusie voor personen met beperking verder mogelijk te maken. N-VA Avelgem wil, naast de toegankelijkheid van de site,  de speeltoestellen op de speelpleinen toegankelijk maken voor personen met een beperking. We denken hier aan schommels voor rolstoelen, nestschommels enz..

Voor een gemeente met een dagcentrum en voorziening voor personen met een beperking is dit een absolute must.

Zorgparking.

Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Daardoor verliezen ze tijd die ze aan hun patiënten kunnen besteden. Daarom wil N-VA Avelgem de inwoners sensibiliseren, aanmoedigen om een privéparkeerplaats, bijvoorbeeld voor hun garage of oprit, ter beschikking te stellen van de zorgverstrekkers. Dan kunnen zij er een tijdje parkeren. Er wordt overeengekomen om, indien nodig, de wagen zo snel mogelijk te verplaatsen